Anunturi

Anunturi  
                                                                       
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT

 

                                                                           ANUNŢ

 

Serviciul Public Judeţean Salvamont din judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de salvator montan, gradul  I, din cadrul serviciului .

            Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs al candidaţilor sunt:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public  Judeţean Salvamont. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Colceriu Eugenia, e-mail:salvamonthd@yahoo.com tel.0354407457.

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de salvator montan, gradul I,  din cadrul serviciului, sunt :

- atestat salvator montan de minimum 4 ani;

- vechimea în muncă:de minimum 5 ani

Poate  ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Probele stabilite pentru concurs: 
                                                             09.02.2018, ora 1100 - proba scrisă

                                                            15.02.2018,  ora 1100 -  interviul.

             Ambele probe se desfăşoară la sediul Serviciului Public  Judeţean Salvamont.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 01.02.2018, ora 1600,  la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont. Selecţia dosarelor se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie.

Rezultatele obţinute la fiecare probă a concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Rezultatele la contestaţiile depuse se afişează imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

 

BIBLIOGRAFIA

          1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.   Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;

           3. HG 77 / 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont sau la tel. 0354-407457.