Anunturi

Anunturi

      

 

 

 
   
            

          Anunt

Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef serviciu, grad II al Serviciului Salvamont-Salvaspeo şi a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de consilier, gradul IA din Compartimentul Gestiune Patrimoniu.

          Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs al candidaţilor sunt:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

          În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

          Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Ştirb Viorel, e-mail: salvamonthd@yahoo.com tel.0354/407456;   0726743877.

          I. Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef serviciu, din cadrul serviciului, sunt :

- să deţină atestat de salvator montan;

- vechimea în muncă de minimum 5 ani;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- studii postuniversitare sau masterat în domeniul ştiinţe administrative.

          II. Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de consilier IA, din cadrul serviciului, sunt :

- vechimea în muncă:de minimum 5 ani;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, domeniul licenţă contabilitate sau economie ori finanţe.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

          Probele stabilite pentru concurs:

24.07.2017, ora 1100 - proba scrisă
27.07.2017, ora 1100    -    interviul

Ambele probe se desfăşoară la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 13.07.2017, ora 1600, inclusiv, la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont, Compartimentul Administrativ şi Resurse Umane. Selecţia dosarelor se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie.

          Rezultatele obţinute la fiecare probă a concursului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

          Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Rezultatele la contestaţiile depuse se afişează imediat după soluţionarea acestora.

          Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

          BIBLIOGRAFIA

   I. Pentru funcţia contractuala de conducere de şef serviciu, grad II:

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;

3. HG 77 / 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

4. Legea 53 / 2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea cadru 284 /2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 84 / 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, programarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri bugetare.

 

   II. Pentru funcţia contractuală de consilier, grad IA:

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004– privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;

3. HG 77 / 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

4. Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale;

5. Ordinul 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

7. Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, costituirea de garanţii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.C.M. nr. 2230 / 1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

9. Ordin M.E.F. nr. 3512 / 2008 privind documentele financiar-contabile;

10. Ordin M.F.P. nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 

          Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont, Compartimentul Administrativ şi Resurse Umane sau la tel.0354-407456; 0726743877.